دوره های آموزشی عادی

این دوره از کلاس ها طبق زمانبندی آموزشگاه برگزار میگرد.