برای شرکت در آزمونها می بایست در سایت عضو شوید. عضویت در سایت رایگان است. آزمونها در سه دسته آزمونهای رایگان، آزمون های یکبار رایگان و آزمون هایی که شامل هزینه می باشند تقسیم بندی شده اند. آزمون یکبار رایگان بدین معنی است که شرکت در این آزمون برای اولین بار رایگان می باشد و برای دفعات بعدی شامل هزینه خواهد بود. شرکت در این آزمونها تنها جهت سنجش مهارت و دانش شماست و هیچ نوع مسئولیتی را برای این مجموعه ایجاد نمی کند. و نیز هیچ مدرکی بابت شرکت در این آزمونها به شما تعلق نمی گیرد.