اخبار فنی و حرفه ای

  • در تاریخ پنجم اسفند تا آخر هفته کل کلاسها برگزار خواهد شد و آموزشگاه تعطیل نمی باشد ۶۶۵۷۵۹۱۷ ۶۶۵۷۵۹۱۸ ۶۶۵۷۵۹۱۸

    آموزشگاه سروش جاوید در تاریخ پنجم اسفند تا آخر هفته باز میباشد  کلاسها برگزار میشکد