اخبار فنی و حرفه ای

 • اطلاعات آزمون کولرگازی و اسپلیت شرکت کنندگان دوره آموزش کولرگازی و اسپلیت را اینجا بخوانید.

  نام و نام خانوادگیعنوان مهارتتاریخ آزمون تئورینتیجه آزمون تئوریمکان و زمان آزمون عملینتیجه آزمون عملی
  1-مهدی احمدیاننصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت1398/05/16


  2-رامتین اخلاصینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  3-ادریس امین الاسلام زادهنصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  4-امیر بدرنژادنصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16
  67/5

  5-میلاد حسین عموئینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  6-محمود حقگونصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  7-وحید خدائینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  8-محمد رفیعینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  9-امیر حسین زجاجینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  10-مجید سلکینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  11-یوسف شامدینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/1672/5

  12-رضا صفرنصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16
  62/5

  13-امید عبدینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16
  52/5

  14-رضا عزیزینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16
  52/5

  15-ابراهیم فرصادویشنصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  16-مهرداد فرهودیاننصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16
  55

  17-میلاد محمدینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16
  50

  18-مهدی ناطقنصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  19-سینا نقدینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  20-محمد حسین چمانینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  21-رامین کرد نوه سینصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت
  1398/05/16  22-مصطفی اروندی
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  60
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  23-جواد اسماعیلی
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  60

  1398/05/22 مرکز شماره 2

   

  24-محسن بیدل
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  52.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  25-سید رضا حسینی روفچائی
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  52.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  26سعید حیدری تجره فرد
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  52.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  27-مجید صمیمی راد
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  67.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  28-سید محمد طباطبایی
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  67
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  29-حبیب اله عارفی
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  65
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  30-رضا غلامی لنگوری
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  70
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  31-میلاد فضلی علی شاه
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  50
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  32-فواد نیک سروش
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  60
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  33-محمد علی هاشمی
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  62.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  34-رضا کریمی
  نصاب و تعمیرکار کولرگازی پنجره ای و اسپیلت


  62.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2