اخبار فنی و حرفه ای

 • اطلاعات مربوط به تاریخ امتحان و نمرات آزمون پکیج و شوفاژ را در این خبر بخوانید.

  ردیف

  نام و نام خانوادگی
  نام رشته

  تاریخ امتحان تئوری

  ادرس امتحان تئوری

  تاریخ امتحان
  عملی

  نمره عملی

  1
  علی اصغر معصومیان
  پکیج و شوفاژ گازی

  75
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  2
  مهدی ابراهیمی

  پکیج و شوفاژ گازی
   

  87.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  3
  حسین بیگدلی
  پکیج و شوفاژ گازی


  67.5

  1398/05/22 مرکز شماره 2
   

  4

  مرصاد سمیع
  پکیج و شوفاژ گازی


  62.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  5
  علی اصغر عبدالهی
  پکیج و شوفاژ گازی


  57.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  6
  عباس عسگری
  پکیج و شوفاژ گازی


  65
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  7
  رضا غلامی لنگوری
  پکیج و شوفاژ گازی


  70
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  8
  فرشاد لسانی عبدی
  پکیج و شوفاژ گازی


  70
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  9
  امیر حسین مهر پسند
  پکیج و شوفاژ گازی


  65
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  10

  سینا نقدی
  پکیج و شوفاژ گازی


  57.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  11
  سعید نیک خواه
  پکیج و شوفاژ گازی


  62.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  12
  احمد کرمی
  پکیج و شوفاژ گازی


  75
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  13
  فرشاد لسانی عبدی
  پکیج و شوفاژ گازی


  70
  1398/05/22 مرکز شماره 2