اخبار فنی و حرفه ای

 • اطلاعات آزمون عکاسی،تصویربرداری،تدوین، تاریخ برگزاری ، زمان و محل برگزاری آزمون فنی و حرفه ای عکاسی،تصویربرداری،تدوین و نتیجه آن را براساس نام خود اینجا مشاهده کنید.

  نام و نام خانوادگیعنوان مهارتتاریخ آزمون تئورینتیجه آزمون تئوریزمان و محل آزمون عملینتیجه نهایی 
  1-نگار کریمعکاسی دیجیتال
  601398/05/08(ساعت 9 صبح)(چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم(مرکز شماره4)(لطفا نمونه کار،دوربین عکاسی،اصل کارت ملی همراهتان باشد) 
  2-آرش سراجیانتصویربرداری
  92/51398/05/08(ساعت 9 صبح)(چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم(مرکز شماره4)(لطفا نمونه کار،دوربین عکاسی،اصل کارت ملی همراهتان باشد) 

  3-نسیبه عنایتیتصویر برداری
  77/51398/05/08(ساعت 9 صبح)(چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم(مرکز شماره4)(لطفا نمونه کار،دوربین عکاسی،اصل کارت ملی همراهتان باشد) 

  4-پرستو بی نیاز

  72/51398/05/08(ساعت 9 صبح)(چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم(مرکز شماره4)(لطفا نمونه کار،دوربین عکاسی،اصل کارت ملی همراهتان باشد) 

  5-مهدیه شهرابی

  801398/05/08(ساعت 9 صبح)(چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم(مرکز شماره4)(لطفا نمونه کار،دوربین عکاسی،اصل کارت ملی همراهتان باشد) 

  6-کیمیا ملکی زاده

  601398/05/08(ساعت 9 صبح)(چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم(مرکز شماره4)(لطفا نمونه کار،دوربین عکاسی،اصل کارت ملی همراهتان باشد) 

  7-منیرالسادات میر یوسفی

  701398/05/08(ساعت 9 صبح)(چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم(مرکز شماره4)(لطفا نمونه کار،دوربین عکاسی،اصل کارت ملی همراهتان باشد) 

  8-رقیه کاظمی

  52/51398/05/08(ساعت 9 صبح)(چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم(مرکز شماره4)(لطفا نمونه کار،دوربین عکاسی،اصل کارت ملی همراهتان باشد) 

  9-علی رستگاریعکاسی دیجیتال1398/05/1690

  10-امیر بنی اسدی
  تصویر برداری
  1398/05/13
  50
  مرکر شماره 2