اخبار فنی و حرفه ای

 • اطلاعات مربوط به تاریخ امتحان و نمرات آزمون دکوراسیون داخلی را در این خبر بخوانید.


  ردیف
  رشته آموزشی
  نام نام خانوادگی
  نمره تئوری
  تاریخ امتحان تئوری
  نمره عملی
  تاریخ امتحان عملی
  1
  طراحی معماری داخلی
  مهین باقری
  57.5
  1398/06/04 مرکز شماره 5


  2
  طراحی معماری داخلی

  الهام دهقان

  55
  1398/06/04 مرکز شماره 5


  3
  طراحی معماری داخلی

  غزاله دلشادی
  80

  1398/06/04 مرکز شماره 5


  4
  طراحی معماری داخلی

  آزیتا دیلمی
  60

  1398/06/04 مرکز شماره 5


  5
  طراحی معماری داخلی

  مینو سلطانی
  70
  1398/06/04 مرکز شماره 5  6
  طراحی معماری داخلی

  فائزه فسائی
  52.5
  1398/06/04 مرکز شماره 5


  7
  طراحی معماری داخلی

  نرگش قشقائی راد
  50
  1398/06/04 مرکز شماره 5  8
  طراحی معماری داخلی

  شیما مکی
  67.5
  1398/06/04 مرکز شماره 5


  9
  طراحی معماری داخلی

  مهتاب میرزائی
  85
  1398/06/04 مرکز شماره 5  10
  طراحی معماری داخلی

  الهه نوروری
  52.5
  1398/06/04 مرکز شماره 5


  11
  طراحی معماری داخلی


  ملیکا هراتی
  52.5
  1398/06/04 مرکز شماره 5


  12
  طراحی معماری داخلی

  سمیه یعقوبی رکنی
  52.5
  1398/06/04 مرکز شماره 5  13
  طراحی معماری داخلی


  14
  طراحی معماری داخلی


  15
  طراحی معماری داخلی


  16
  طراحی معماری داخلی


  17
  طراحی معماری داخلی


  18
  طراحی معماری داخلی