اخبار فنی و حرفه ای

 • برای مشاهده زمان آزمون دوره آموزش چیلر تراکمی و نتیجه آن این خبر را مطالعه کنید.

  نام ونام ختنوادگیعنوان مهارتتاریخ آزمون تئورینتیجه آزمون تئوریزمان و محل آزمون عملینتیجه نهایی آزمون
  علی موحدیتعمیرکار چیلر تراکمی1398/05/1652/5

  ابوافضل حسین آبادیتعمیرکار چیلر تراکمی
  1398/05/16  مجید صمیمی رادتعمیرکار چیلر تراکمی
  1398/05/16
  77/5