اخبار فنی و حرفه ای

 • اطلاعات آزمون جوشکاری، تاریخ برگزاری ، زمان و محل برگزاری آزمون فنی و حرفه ای جوشکاری و نتیجه آن را براساس نام خود اینجا مشاهده کنید.

  نام و نام خانوادگیعنوان مهارتتاریخ آزمون تئورینتیجه آزمون تئوریتاریخ آزمون عملی و محلنتیجه نهایی
  1-علی تیموریجوشکاری برق(SMAW)
  87/51398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 
  2-جاسم شهولی نیاجوشکاری برق(SMAW)

  501398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  3-مهدی علی اکبریجوشکاری برق(SMAW)

  601398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  4-امیر قره گوزلوجوشکاری برق(SMAW)

  77/51398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  5-سید حسن هاشمی پورجوشکاری برق(SMAW)

  92/51398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  6-محمد پور نصیرجوشکاری برق(SMAW)

  92/51398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  7-مهدی فرزینجوشکاری برق(SMAW)

  551398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  8-مجید عظیمی نیاجوشکاری برق(SMAW)

  77/51398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  9-مصطفی غفاریجوشکاری برق(SMAW)

  751398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  10-کیوان کیوانفرجوشکاری برق(SMAW)

  601398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  11-مصطفی غفاریجوشکاری آرگون
  651398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  12-امیر قره گوزلوجوشکاری آرگون

  601398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  13-عباس پوررضاجوشکاری آرگون

  67/51398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  14-محمد جواد جاویدجوشکاری co2

  1398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  15-سید مهران حسینیجوشکاری co2


  1398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  16-سید حسام رحیمیجوشکاری co2


  1398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  17-رضا رمضانیجوشکاری co2


  1398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  18-حسین رنجبرجوشکاری co2


  1398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  19-هادی زارعجوشکاری co2


  1398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  20-محمود صادقیجوشکاری co2


  1398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  21-محسن عرب علی داییجوشکاری co2


  1398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  22-امیر قره گوزلوجوشکاری co2


  1398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  23-علیرضا هوشیارگهرجوشکاری co2


  1398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  23-علی وکیلیجوشکاری co2


  1398/05/13(مرکز شماره 2میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی)(لباس کار،دستکش،کارت ملی لطفا همراه داشته باشید) 

  24-خالد عیسی زادهجوشکاری آرگون  25-احمد فیلیجوشکاری آرگون  26- مصطفی غفاری
  جوشکاری CO2
  1398/05/22 مرکزشماره 2
  67.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  27-محمد مهدی آزادبخت
  جوشکاری آرگون
  //
  67.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  28-حسن اسمعیلی
  جوشکاری آرگون
  //
  57.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  29-حیدر بنائی قلعه
  جوشکاری آرگون
  //
  60
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  30-سید هادی موسوی انزهائی
  جوشکاری آرگون
  //
  50
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  31-عرفان نبی پور
  جوشکاری آرگون
  //
  75
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  32-بهرام یاوری
  جوشکاری آرگون//601398/05/22 مرکز شماره 2

  33-ساعد ادیبی
  جوشکاری قوس الکتریکی
  //
  60
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  34-محمود صادقی
  جوشکاری با قوس الکتریکی
  //
  87.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  35-محمد مشتوفر
  جوشکاری با قوس الکتریکی
  //
  60
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  36-سید علیرضا موسویان
  جوشکاری با قوس الکتریکی
  //
  57.5
  1398/05/22 مرکز شماره 2

  37-مهدی چشمه
  جوشکاری با قوس الکتریکی
  //
  50
  1398/05/22 مرکمز شماره 2