اخبار فنی و حرفه ای

 • زمان آزمون و نتایج فنی حرفه ای تیر1398

  نام و نام خانوادگیزمان آزمون کتبینمره آزمون کتبیزمان آزمون عملیمکان برگزاری آزمون عملینمره نهایی آزمون
  نگار کریم
  1398/04/11(عکاسی)
  60


  علیرضا کریمی
  1398/04/15(برقکار ساختمان درجه2)
  -  داود کریمی
  1398/04/15(آبگرمکن)
  غ  سعید احدی
  1398/04/15(جوشکاریco2)
  -  سعید اسدیان
  1398/04/15(جوشکاریco2)
  غ  محمد جواد جاوید
  1398/04/15(جوشکاریco2)
  50
  1398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  محسن عرب علی دائی
  1398/04/15(جوشکاریco2)
  57/5
  1398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  سید مهران حسینی(جوشکاریco2)
  65
  1398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  علیرضا هوشیارگهر
  1398/04/15(جوشکاریco2)
  801398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  علی وکیلی
  1398/04/15(جوشکاریco2)
  57/5
  1398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  مجید مهدوی فرزین
  1398/04/15(جوشکاری برق)
  55
  1398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  کیوان کیوان فر
  1398/04/15(جوشکاری برق)
  60
  1398/05/13میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(لطفا لباس کار،دستکش،کارت ملی همراهتان باشد)

  پرستو بی نیاز
  1398/04/15(عکاسی)
  72/5  سمیرا شاملو
  1398/04/15(عکاسی)
  غ  منیر السادات میر یوسفی عطا
  1398/04/15(عکاسی)
  70  مهدی شاکری
  1398/04/15(آسانسور)
  70  شیلا امیر قهرمانی1398/04/15(نمایشنامه نویسی)
  کیوان رحیمی
  1398/04/16(برق ساختمان درجه2)
  651398/05/15
  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(مرکز شماره9)1398/05/15 ساعت 13

  کامیار علوی
  1398/04/16(آبگرمکن)
  75
  1398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  مصطفی غفاری
  1398/04/16(جوشکاری co2)
  671398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح
   

  حسن اسمعیلی
  1398/04/16(جوشکاری co2)
  57/501398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  ساعد ادیبی
  1398/04/16(جوشکاری برق)
  601398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  محمد مشتوفر
  1398/04/16(جوشکاری برق)
  601398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  سید علیرضا موسویان
  1398/04/16(جوشکاری برق)
  57/501398/05/22


  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح
   

  سعید دهبان
  1398/04/16(درب اتوماتیک)
  67/501398/05/27
  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(مرکز شماره9)1398/05/15 ساعت 13


  محمد مهدی آزادبخت
  1398/04/19(جوشکاری آرگون)
  67.5
  1398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  امیر محمد ابراهیمی تیرتاشی
  1398/04/19(جوشکاری برق)
  عرفان نبی پور
  1398/04/19
  75
  1398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  امیر حسین افسری
  1398/04/19(جوشکاری برق)
  حیدر بنائی قلعه
  1398/04/19(جوشکاری برق)
  60.00
  1398/05/22
  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(مرکز شماره9)1398/05/15 ساعت 13


  سید علیرضا موسویان
  1398/04/19(جوشکاری برق)

  1398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  مصطفی اروندی
  1398/04/19(کولرگازی)
  60
  1398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  جواد اسمعیلی
  1398/04/19(کولر گازی)
  60
  1398/05/22

  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  حمید بدرنژآد قره تپه
  1398/04/19(کولر گازی)
  امیر بدر نژاد قره تپه
  1398/04/19(کولر گازی)
  محسن بیدل
  1398/04/19(کولر گازی)
  52.5
  1398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  حسین بیگدلی
  1398/04/19(کولر گازی)

  1395/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  سید رضا حسینی روفچائی
  1398/04/19(کولر گازی)
  52.5
  1398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  سعید حیدری تجره فرد
  1398/04/19(کولر گازی)
  52/5
  1398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  محمد حیدری سیاهدشت
  1398/04/19(کولر گازی)   مجید شیرازی منفرد
  1398/04/19(کولر گازی)
  مجید صمیمی راد
  1398/04/19(کولر گازی) 67/5
  1398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  سینا نقدی
  1398/04/19
  57/5


  سید محمد طباطبائی
  1398/04/19(کولر گازی)
  651398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  حبیب اله عارفی
  1398/04/19(کولر گازی)
  651398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  رضا غلامی لنگوری
  1398/04/19(کولر گازی)
  70
  1398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  میلاد فضلی علی شاه
  1398/04/19(کولر گازی)
  501398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  علیرضا نسیمی
  1398/04/19(کولر گازی)
  فواد نیک سروش
  1398/04/19(کولر گازی)
  731398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  محمد علی هاشمی
  1398/04/19(کولر گازی)
  651398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  رضا کریمی
  1398/04/19(کولر گازی)
  62/51398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  علی گوران محیط
  1398/04/19(کولر گازی)
  محمد مهدی تهرانچی
  1398/04/22(برق صنعتی)
  92/5
  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(مرکز شماره9)1398/05/13 ساعت 9 صبح

  سیاوش پیمان
  1398/04/22(برق صنعتی)
  55
  سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه(مرکز شماره9)1398/05/13 ساعت 9 صبح

  مجتبی جانی
  1398/04/22(جوشکاری آرگون)
  سید هادی موسوی انزهائی
  1398/04/22(جوشکاری آرگون)
  501398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  علی وکیلی
  1398/04/22(جوشکاری آرگون)
  57/5


  بهرام یاوری
  1398/04/22(جوشکاری آرگون)
  75


  سهیل کریمی
  1398/04/22(لوله کشی گاز)
  65


  علیرضا کریمی
  1398/04/23(جوشکاری برق)

  مهین باقری
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  57/51398/05/22

  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  فرناز تباری مقدم
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  الهام تک دهقان
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  551398/05/22


  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح
   

  غزاله دلشادی
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  801398/05/22

  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  آزیتا دیلمی
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  601398/05/22

  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  مینو سلطانی
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  701398/05/22

  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  فائزه فسائی
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  52/051398/05/22

  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  زهرا فصاحت
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  نرگس قشقائی راد
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  551398/05/22

  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  شیما مکی
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  67/51398/05/22


  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح
   

  مهتاب میرزائی
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  851398/05/22

  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  الهه نوروزی برانقار
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  52/51398/05/22


  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح
   

  ملیکا هراتی
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  52/51398/05/22

  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  سمیه یعقوبی رکنی
  1398/04/24(طراحی داخلی)
  52/51398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  محمدرضا ابوالحسنی طرق
  1398/04/25(جوشکاری برق)
  محمود صادقی
  1398/04/25(جوشکاری برق)
  87/51398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح
   

  برات محمد نوروزی اسفنجیر
  1398/04/25(جوشکاری برق)
  غ


  علی وکیلی
  1398/04/25(جوشکاری برق)
  غ


  مهدی چشمه
  1398/04/25(جوشکاری برق)
  501398/05/22

  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح
   

  پژمان گودرزی دره گرگی
  1398/04/25(جوشکاری برق)
  غ


  علی اصغر معصومیان
  1398/04/26(پکیج)
  75
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  مهدی ابراهیمی
  1398/04/26(پکیج)
  87/5
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  مجتبی اسدی کلهری
  1398/04/26(پکیج)
  غ


  آرش اشجاری ماسوله
  1398/04/26(پکیج)
  غ


  کیومرث براپور
  1398/04/26(پکیج)
  غ


  علیرضا بیات
  1398/04/26(پکیج)
  غ


  محمد بیوک آقا زاده اصل
  1398/04/26(پکیج)
  غ


  حسین بیگدلی
  1398/04/26(پکیج)
  67/5
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  میلاد رستگار نعمتی
  1398/04/26(پکیج)
  غ


  مرصاد سمبع
  1398/04/26(پکیج)
  62/5
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  آرش صادقی
  1398/04/26(پکیج)
  غ


  علی اصغر عبداللهی
  1398/04/26(پکیج)
  57/5
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  عباس عسگری
  1398/04/26(پکیج)
  65
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  رضا غلامی لنگوری
  1398/04/26(پکیج)
  70
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  فرشاد لسانی عبدی
  1398/04/26(پکیج)
  70
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  رامین مصطفوی
  1398/04/26(پکیج)
  غ


  امیر حسین مهرپسند
  1398/04/26(پکیج)
  65
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  سعید نیک خواه
  1398/04/26(پکیج)
  62/5
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  علی پیرنژاد
  1398/04/26(پکیج)
  غ


  احمد کرمی
  1398/04/26(پکیج)
  75
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  حسن احمدی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  90


  مهدی احمدی سلیمانی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  95


  بابک اسمعیل زاده ترشاب
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  80


  مهرداد اسکندری
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  بابک بدیعی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  نیما تاجوانچی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  92/5


  صادق جعفری پور سانج
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  72/5


  بهروز جلیلیان
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  محمد حاجی سفر
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  97/5


  ابولفضل حسین آبادی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  62/5


  سید محمد امین حسینی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  72/5


  احسان خالدی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  کاظم خالدی سردشتی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  محمد خرم دل آزاد
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  95


  مهدی دمیرچلی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  80


  شهیار دهستانی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  یاسر رازگردانی نسب
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  85


  عبدالرضا رضائی نسب
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  آرمین رنگ رز طهرانی فرد
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  سید محمد سعیدی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  92/51398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  امیر علی شاجری
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  62/5


  علیرضا شریفی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  بابک شکوری حسن آبادی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  محمود صادقی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  87/51398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  مرتضی صالحی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  87/51398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  سید حمیدرضا صدرائی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  951398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  سید محمد طاهری
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  851398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  مجید رضا طاهریان نژآد
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  90
  1398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  محمد رضا عابدینی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  87/51398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  عمیدرضا عباسی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  901398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  ماهان عسکری
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  92/51398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  افشین علی پور
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  901398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  محمد فاتحی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  951398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  سعید فاتحی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  951398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  منصور فرجادی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  901398/05/24

  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح
   

  بابک قمریاری
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  مصطفی قهرمانی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  701398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  وحید معظمی گودرزی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  مجتبی ندافی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  87/51398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  ایمان هدایتی
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  851398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  مهرداد کاوه حداد
  1398/04/29(لوله کشی و نصاب وسائل بهداشتی)
  82/5
  1398/05/24
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  آتنا افغان پور
  1398/04/29(لوله کشی گاز)
  801398/05/22
  میدان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح


  ابوالفضل حسین آبادی
  1398/04/31(چیلر تراکمی)
  67/51398/05/22

  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  امیررضا شیر افکن
  1398/04/31(چیلر تراکمی)
  651398/05/22
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  مجید صمیمی راد
  1398/04/31(چیلر تراکمی)
  67/51398/05/22
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  علیرضا ملا محمدی
  1398/04/31(چیلر تراکمی)
  751398/05/22
  میان بهمن - ابتدای بزرگراه بعثت- نرسیده به چیت سازی(مرکز شماره2)1398/05/22 ساعت 9 صبح

  امیر بنی اسد1398/04/31(تصویر برداری)

  چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم(مرکز شماره4)1398/05/13 ساعت 9 صبح

  آرش سراجیان(تصویر برداری)
  92/51398/05/08چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم(نمونه کار و دوربین  و کارت ملی همراه داشته باشید)

  نسیبه عنایتیتصویر برداری77/051398/05/08چهار راه یافت آباد - بلوار معلم - نرسیده به میدان معلم(نمونه کار و دوربین  و کارت ملی همراه داشته باشید)