اخبار فنی و حرفه ای

 • زمان آزمون عملی تاسیسات 26 خرداد (مرکز 5 شهید مروتی)(میدان بهمن روبروی بیمارستان امیرالمومنین)

  نام و نام خانوادگیرشتهساعتتاریخ امتحاننتیجه نهایی
  یزدان آزادیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی8 صبح1400/03/26
  محسن  امیریلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  8 صبح
  1400/03/26

  شاهین ایزدیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی 8 صبح
  1400/03/26

  عارف باباییلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  8 صبح
  1400/03/26

  سید طالب حسینیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  8 صبح
  1400/03/26

  سید محمد حسینیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  8 صبح
  1400/03/26

  علی رضا رمضانیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  8 صبح
  1400/03/26

  میثم روتیوندلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  8 صبح
  1400/03/26

  محمد امین صلاحیانلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  8 صبح
  1400/03/26

  محمد مهدی اسعدیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  8 صبح
  1400/03/26

  محمد رضا عبادیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی 9 صبح1400/03/26
  سید صادق عطریلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  9 صبح 1400/03/26

  محمد علیپورلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  9 صبح
  1400/03/26

  سید محمدفتحیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  9 صبح
  1400/03/26

  سید سعید میر فضلیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  9 صبح
  1400/03/26

  حسن نظریلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  9 صبح
  1400/03/26

  محمد علی ویم تاژلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  9 صبح
  1400/03/26

  مصیب آزاد بختلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  9 صبح1400/03/26

  ارشیا ابراهیمیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی 9 صبح
  1400/03/26

  پیمان اشتریلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  9 صبح
  1400/03/26

  فرهاد اله وردیخانلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  10 صبح1400/03/26

  علی بازوندلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  10 صبح1400/03/26

  رامین توپالوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  10 صبح1400/03/26

  امین جلالیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  10 صبح1400/03/26

  مجتبی ساکیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  10صبح1400/03/26

  سپهر شفیعیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  10 صبح1400/03/26

  حمید شیخ پورلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  10 صبح1400/03/26

  آذرخش صدیقیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  10 صبح1400/03/26

  احمد غلامرضاییلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  10 صبح1400/03/26

  فرج قعریلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  10 صبح1400/03/26

  علی مومنیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  11 صبح1400/03/26

  محسن محمدیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  11 صبح1400/03/26

  امین مستقیمیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  11 صبح1400/03/26

  سجاد موسوی نژادلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  11 صبح1400/03/26

  پوریا نوروزیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  11 صبح1400/03/26

  فرزاد چمنیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  11 صبح1400/03/26

  امیر کریمیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  11 صبح1400/03/26

  کیان کنگرلولوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  11 صبح1400/03/26

  امین گل محمدیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  11 صبح1400/03/26

  محمد رضا گل کارلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  10 صبح1400/03/26

  حسن یارعلیلوله کشی و نصاب سرویس بهداشتی
  9 صبحر