اخبار فنی و حرفه ای

 • اطلاعات آزمون گروه تاسیسات، تاریخ برگزاری ، زمان و محل برگزاری آزمون فنی و حرفه ای گروه تاسیسات و نتیجه آن را براساس نام خود اینجا مشاهده کنید.

  نام و نام خانوادگیعنوان مهارتتاریخ آزمون تئورینتیجه آزمون تئوریزمان و محل آزمون عملینتیجه نهایی
  1-اکبر احدزادهلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه287/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)
  2-محمد انصاریلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  82/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  3-سهیل تاللوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  651398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  4-محمد جواد سعادتیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  801398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  5-رضا صفرلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  57/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  6-علیرضا قیوم اصغریلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  601398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  7-میثم مسگرانلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  62/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  8-پدرام رجبیمهرلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  82/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  9-بهادر مشهدی فراهانیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  92/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  10-سعید منافیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  72/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  11-مهرداد مهاجرلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  77/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  12-جمشید گرمه آبیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  751398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  13-پویان گلستانیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  601398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  14-سید رامین مقیم شهیدانیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2 70
  15-روح اله آبداریانلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  75

  16-حسن احمدی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  90
  1398/05/24

  17-مهدی احمدی سلیمانی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2
   

  95
  1398/05/24 مرکر شماره 2

  18-نیما تاجوانچی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2
   

  92.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2

  19-صادق جعفری پور سانیج
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  72.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2

  20-محمد حاجی سفر
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  97.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  21-ابولفضل حسین ابادی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  62.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  22-سید محمد امین حسینی

  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2
   

  72.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  23-محمد خرم دل آزد
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2
   

  95

  1398/05/24 مرکز شماره 2
   

  24-مهدی دمیرچلی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  80
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  25-یاسر رازگردانی نسب
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  85
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  26- مهدی رحمتی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  95
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  27-سید محمد سعیدی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  92.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  28-امیر علی شاجری
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2
   

  62.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  29-محمود صادقی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  87.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  30-مرتضی صالحی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2
   

  87.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2  31-سید حمیدرضا صدرائی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  95
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  32-سید محمد طاهری
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  85
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  33-مجیدرضا طاهریان نژاد

  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2
   

  90
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  34-محمدرضا عابدینی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  87.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  35-حمیدرضا عباسی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  90
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  36-ماهان عسکری
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  92.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  37-افشین علی پور
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  72.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  38-محمد فاتحی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2
   

  90
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  39-سعید فاتحی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  95
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  40-منصور فرجادی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  90
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  41-مصطفی قهرمانی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  70
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  42-مجتبی ندافی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2


  87.5
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  43-ایمان هدایتی
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2
   

  85
  1398/05/24 مرکز شماره 2


  44-مهرداد کاوه حداد
  لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2
   

  82.5

  1398/05/24 مرکز شماره 2
   

  45-آتنا افغان پور
  لوله کشی گاز خانگی و تجاری

  80
  1398/05/22 مرکز شماره 2


  46-سهیل کریمی
  لوله کشی گاز خانگی و تجاری


  65
  1398/05/22 مرکز شماره 2