اخبار فنی و حرفه ای

 • اطلاعات آزمون گروه تاسیسات، تاریخ برگزاری ، زمان و محل برگزاری آزمون فنی و حرفه ای گروه تاسیسات و نتیجه آن را براساس نام خود اینجا مشاهده کنید.

  نام و نام خانوادگیعنوان مهارتتاریخ آزمون تئورینتیجه آزمون تئوریزمان و محل آزمون عملینتیجه نهایی
  1-اکبر احدزادهلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه287/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)
  2-محمد انصاریلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  82/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  3-سهیل تاللوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  651398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  4-محمد جواد سعادتیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  801398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  5-رضا صفرلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  57/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  6-علیرضا قیوم اصغریلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  601398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  7-میثم مسگرانلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  62/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  8-پدرام رجبیمهرلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  82/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  9-بهادر مشهدی فراهانیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  92/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  10-سعید منافیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  72/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  11-مهرداد مهاجرلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  77/51398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  12-جمشید گرمه آبیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  751398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  13-پویان گلستانیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  601398/05/12(ساعت 9 صبح)(سه راه افسریه- میدان آقا نور - شهرک مشیریه -بلواربوعلی شرقی روبروی کلانتری مشیریه کارگاه 17) (لطفا اصل کارت ملی همراهتان باشد)

  14-سید رامین مقیم شهیدانیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2 70
  15-روح اله آبداریانلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه2

  75