اخبار فنی و حرفه ای

 • برنامه زمانی و محل برگزاری آزمون برق ساختمان درجه2 و درجه1 و برق صنعتی آموزشگاه سروش جاوید را اینجا بخوانید.

   نام و نام خانوادگی  رشته امتحانی  زمان آزمون کتبی  نتایج آزمون کتبی  محل و زمان آزمون عملی  نتیجه نهایی
  1-کیوان رحیمی
   برق 2

   67.5  1398/05/15  
   2-محمد مهدی تهرانچی
  برق صنعتی 2

   92.5  1398/05/13  
  3- سیاوش پیمان
   برق صنعتی 2

  55  1398/05/13