اخبار فنی و حرفه ای

  • اطلاعات آزمون آسانسور، تاریخ برگزاری ، زمان و محل برگزاری آزمون فنی و حرفه ای آسانسور و نتیجه آن را براساس نام خود اینجا مشاهده کنید.

    نام و نام خانوادگیعنوان مهارتتاریخ آزمون تئورینتیجه آزمون تئوریزمان و محل آزمون عملینتیجه آزمون
    1-مهدی شاکرینصاب و تعمیرکار آسانسور
    70