اخبار فنی و حرفه ای

 • آزمون کتبی و عملی

  آزمون آبان1400  نام و نام خانوادگی

  نام دوره

  زمان آزمون کتبی

  لینک دریافت کارت ورود به جلسه

  نمره آزمون تئوری

  زمان آزمون عملی

  نمره نهایی

  پویا رضا خانیها

  Co2

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  ونداد شیمی

  Co2

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  امیر حسین نوحی

  Co2

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  میثم گنجه

  Co2

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  محسن حاجیونی

  آرگون

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  رضا حیدری

  آرگون

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  حامد خضریان

  آرگون

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  حسین طاهری

  آرگون

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  رضا عبدلی

  آرگون

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  عباس علیزاده

  آرگون

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  داود غلامی فر

  آرگون

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  علیرضا قنادزاده

  آرگون

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  کمال الدین محمدی

  آرگون

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  فاطمه جمالی

  smaw

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  علیرضا محقق

  smaw

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  محمود ابراهیمی

  کولر گازی

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  اسماعیل ابراهیمی نیا

  کولر گازی

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  حسین اسماعیلی

  کولر گازی

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  حامد جوادزاده

  کولر گازی

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  مهیار رفیعی

  کولر گازی

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  ابوالفضل رنجبر

  کولر گازی

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  آرش سندانی

  کولر گازی

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  میلاد شیخی

  کولر گازی

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   

  مهدی نیل قاز

  کولر گازی

  12/08/1400

  azmoon.portaltvto.com

   

   

   


  و