اخبار فنی و حرفه ای

  • امتحانات فنی حرفه ای

    کل امتحانات آنلاین  فنی حرفه ای از پنجم اسفند لغو شد
    امتحانات عملی از ششم اسفند لغو میباشد